Visie & Missie

De missie van onze school

Goed onderwijs aan leerlingen met een specifieke behoefte. Dat is waar we als Attendiz voor gaan en staan. We slagen in onze opgave door onze leerkrachten dag in dag uit in staat te stellen hun werk in en om de klas goed te vervullen. Hierbij worden ze ondersteund door andere professionals in de school. Iedere leerling heeft het potentieel om zich optimaal te ontwikkelen, wanneer hij zich veilig en geaccepteerd voelt. Samenwerking met leerlingen én hun ouders is daarbij essentieel.  

Omnis College wil haar leerlingen actief betrekken bij het onderwijs; hen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces, opdat zij uiteindelijk zelf en zelfstandig keuzes kunnen maken gericht op hun eigen toekomst. Daartoe verzorgen wij activerend, prikkelend en uitdagend onderwijs. Onderwijs dat leerlingen ‘pakt’. 

 

De visie van onze school

Dat lijkt gemakkelijk gezegd; goed onderwijs aan leerlingen met een specifieke behoefte.
Wij zijn er van overtuigd dat we dat kunnen realiseren, door ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht onderwijs te bieden vanuit de visie dat iedere leerling ontwikkelbaar is. Dat doen wij door: 

  • naar leerlingen te luisteren en ze te accepteren; 
  • aantrekkelijk onderwijs te verzorgen; 
  • te denken in kansen en mogelijkheden;  
  • leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces; 
  • een veilige en ‘rijke’ schoolomgeving te bieden; 
  • ouders actief te betrekken in de samenwerking; 
  • transparant te communiceren en samenwerking te zoeken. 
 
 

Onze doelstelling

Wij streven ernaar om voor elk kind het hoogst haalbare uitstroomprofiel te realiseren. We willen voortdurend in beweging zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan deze doelgroep te verbeteren. We analyseren de ontwikkeling van de leerling op vaste momenten en betrekken ouders bij de doorlopende ontwikkeling van hun kind. Hierbij verliezen we het welbevinden van de leerlingen niet uit het oog. De sociale en emotionele ontwikkeling tezamen met het reguleren van het eigen gedrag zijn belangrijke speerpunten ons dagelijkse aanbod. De mentor heeft hierin een belangrijke rol. We sturen op eigenaarschap van de leerlingen door feedback te geven op het (leer)proces. We passen verschillende werkvormen toe en bieden leerlingen hierbij keuzemogelijkheden aan. In onze lessen refereren we aan aangeleerde strategieën en vragen we denkstappen uit. Daarbij hanteren we consequent het principe van ‘voordoen – samendoen – nadoen’ en sluiten daarmee aan bij de zone van de naaste ontwikkeling. Om de vaardigheden van onze leerlingen zo goed mogelijk te ontwikkelen, besteden we specifiek aandacht aan samenwerken, praktijkgerichte lessen en buitenschools leren. 

'aandacht voor jouw toekomst'

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X